Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników ochrony zdrowia (HCP)

Ostatnio zaktualizowano: 5 października 2020 r.

Angelini Pharma Polska sp. z o.o. (zwana dalej "Administratorem danych"), zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO"), przekazuje Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jako pracowników ochrony zdrowia (HCP).

 1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora danych i Inspektora Ochrony Danych (IOD)
  Administrator danych to Angelini Pharma Polska sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Łazy, Podleśna 83, 05-552, e-mail: angelini@angelini.pl.
  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować bezpośrednio pod następującymi danymi kontaktowymi: Inspektor ochrony danych – IOD: Łukasz Grabowski, adres korespondencyjny Łazy, Podleśna 83, 05-552, e-mail: daneosobowe@angelini.pl.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, rzetelnie i w sposób uczciwy oraz przejrzysty, dla celów określonych poniżej oraz zgodnie z następującą podstawą prawną (podstawa prawna przetwarzania danych).
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
a) Prowadzenie i zarządzanie działalnością w zakresie spersonalizowanej informacji medyczno-naukowej w ramach wizyt w klinikach, gabinetach lekarskich i szpitalach, w których wykonują Państwo działalność zawodową, w oparciu o Państwa działalność, zainteresowania, potrzeby, preferencje oraz interakcje z nami [spersonalizowane wizyty informacyjne o charakterze medyczno-naukowym]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych (art. 6.1.f RODO) w związku z realizacją spersonalizowanych wizyt medyczno-naukowych.
Na Państwa żądanie Administrator danych może udzielić Państwu informacji na temat oceny uzasadnionego interesu w prowadzonych działaniach.
Możecie Państwo w każdej chwili skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tej działalności, powiadamiając o tym Administratora danych.
b) Zdalna komunikacja (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, internetowych narzędzi komunikacyjnych, poczty papierowej, niezautomatyzowanych połączeń telefonicznych, sieci social media jak Facebook, Instagram, LinkedIn) dotycząca informacji medyczno-naukowych, w tym zaproszeń w charakterze uczestnika na kongresy, zjazdy lub spotkania medyczno-naukowe spersonalizowana w oparciu o Państwa działalność, zainteresowania, potrzeby, preferencje i interakcje z nami [spersonalizowana komunikacja informacyjna o charakterze medyczno-naukowym]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu wymaga Państwa zgody (art. 6.1.a RODO).
W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę, za pomocą odpowiedniego linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail i SMS lub kontaktując się z Administratorem danych.
c) Zdalna komunikacja (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, internetowych narzędzi komunikacyjnych, poczty papierowej, niezautomatyzowanych połączeń telefonicznych, sieci social media jak Facebook, Instagram, LinkedIn) niemająca charakteru medyczno-naukowego, spersonalizowana w oparciu o Państwa działalność, zainteresowania, potrzeby, preferencje i interakcje z nami [spersonalizowana komunikacja niemająca charakteru medyczno-naukowego]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu wymaga Państwa zgody (art. 6.1.a RODO).
W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w stopce każdej wiadomości e-mail i SMS lub kontaktując się z Administratorem danych.
d) Prowadzenie badań rynku oraz ankiet i badań dotyczących produktów, usług lub innych aktywności Administratora danych (komunikowanych lub prowadzonych bezpośrednio, za pomocą poczty e-mail, wiadomości SMS, internetowych narzędzi komunikacyjnych, poczty papierowej, niezautomatyzowanych połączeń telefonicznych, sieci social media jak Facebook, Instagram, LinkedIn) [badania rynku i ankiety]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu wymaga Państwa zgody (art. 6.1.a RODO).
W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w stopce każdej wiadomości e-mail i SMS lub kontaktując się z Administratorem danych.
e) Właściwe i kompleksowe zarządzanie Państwa wnioskami (na przykład wnioskami o udzielenie informacji lub pomocy, samodzielnymi wnioskami o udzielenie informacji o charakterze medyczno-naukowym lub wnioskami dotyczącymi możliwości otrzymania bezpłatnej próbki produktów leczniczych) [zarządzanie Państwa wnioskami]. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub określonych działań przed zawarciem umowy (w niniejszym dokumencie jako „stosunek prawny”, ustanowiony na Państwa ewentualny wniosek pomiędzy Państwem a Administratorem danych) (art. 6.1.b RODO.
f) Właściwe i kompleksowe zarządzanie ewentualnym uczestnictwem w kongresach, zjazdach lub spotkaniach o charakterze medyczno-naukowym organizowanych przez Administratora danych (bezpośrednio lub zdalne/online) [zarządzanie kongresami, zjazdami lub spotkaniami o charakterze medyczno-naukowym]. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub określonych działań przed zawarciem umowy (właściwe i kompleksowe zarządzanie Państwa udziałem w kongresach, konwencjach lub spotkaniach o charakterze medyczno-naukowym organizowanych przez Administratora danych) (art. 6.1.b RODO).
g) Właściwe i kompleksowe zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [nadzór na bezpieczeństwem farmakoterapii]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6.1.c RODO).
h) Wypełnienie zobowiązań prawnych o charakterze administracyjnym/księgowym /podatkowym, w tym obowiązek udokumentowania akceptacji przez Państwa treści niniejszej informacji oraz wszelkich udzielonych przez Państwa zgód [zobowiązania administracyjne/księgowe/podatkowe]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6.1.c RODO).
i) Prawidłowe i kompleksowe zarządzanie Państwa rejestracją w zastrzeżonym obszarze dostępnym na stronach internetowych Angelini („Obszar zastrzeżony”) oraz korzystanie z treści i usług zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników [rejestracja w zastrzeżonym obszarze i korzystanie z powiązanych treści i usług]. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub określonych działań przed zawarciem umowy (odniesienie do warunków umowy regulującej rejestrację w Obszarze Zastrzeżonym i korzystanie z powiązanych treści i usług) (art. 6.1.b RODO)
 1. Profilowanie
  Personalizacja wizyt informacyjnych o charakterze medyczno-naukowym oraz komunikacji informacyjnej o charakterze medyczno-naukowym i komunikacji niemającej charakteru medyczno-naukowego (cele, o których mowa w pkt. 2 lit. a), b) i c)) jest przez nas przeprowadzana na podstawie analizy Państwa danych związanych z zainteresowaniami, potrzebami, preferencjami, działaniami i Państwa interakcjami z nami (działanie to określane jest jako „profilowanie”).
  Uważamy, że profilowanie jest wartościowe dla naszych relacji, w sytuacji gdy pozwala nam odwiedzać Państwa i wysyłać lub przekazywać komunikację i treści, które uwzględniają Państwa profil, a zatem mogą być bardziej interesujące, bardziej przydatne lub lepiej oceniane przez Państwa.
  Informacje, których w tym celu używamy to w szczególności: kwalifikacje zawodowe, grupa zawodowa; specjalizacja; rok ukończenia studiów; data urodzenia; wszelkie stanowiska zajmowane w szpitalach i przychodniach; dane dotyczące wizyt informacyjnych o charakterze medyczno-naukowym i wykazanego podczas tych wizyt zainteresowania; inne podane dobrowolnie informacje; odpowiedzi, których udzielili Państwo bezpośrednio przedstawicielowi medyczno-naukowemu lub poprzez wypełnienie określonych ankiet / formularzy, takie jak odpowiedzi dot. obszaru największego zainteresowania lub głównej działalności zawodowej, oceny produktów Administratora danych w zakresie wyborów terapeutycznych; odpowiedzi udzielone podczas badań rynkowych i ankiet dotyczących naszych produktów, usług i aktywności; Państwa opinia o nas i naszych produktach, usługach i aktywnościach; udział w naszych wydarzeniach; interakcja z naszymi komunikatami i treściami; informacje na temat korzystania i sposobu korzystania z treści i usług dostępnych na stronach internetowych i platformach internetowych Angelini.
  Używamy różnych narzędzi do zbierania i przetwarzania tych informacji, w tym analitycznych i profilujących plików cookie, a także podobnych technologii śledzenia (takich jak na przykład sygnały nawigacyjne w sieci Web – web beacons). Dane zbierane za pomocą tych technologii obejmują: adres IP, informacje o używanym urządzeniu oraz dane pozyskiwane za pomocą używanej przeglądarki lub urządzenia (jako unikalny identyfikator urządzenia i systemu operacyjnego), informacje o zachowaniu się podczas przeglądania strony internetowej lub korzystania z treści i usług cyfrowych oraz dane statystyczne.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii śledzenia i analitycznych na określonych platformach i witrynach internetowych Angelini, a także w celu wyrażenia zgody na ich używanie, należy zapoznać się ze szczegółową „polityką dotyczącą plików cookie” zamieszczoną na wspomnianych witrynach i platformach internetowych Angelini.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych:
  Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, które Państwa dotyczą:
  • imię i nazwisko, zawód, status działalności zawodowej (tj. czy posiadają Państwo aktywne uprawnienia zawodowe), OneKey ID (tj. kod identyfikacyjny generowany przez bazę danych IQVIA Technology Solutions Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub podmiotów powiązanych, por. punkt 5 poniżej);
  • dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji Państwa jako pracowników ochrony zdrowia (HCP), w szczególności Państwa numer prawa wykonywania zawodu oraz, jeśli nie jest on wystarczający do prawidłowej identyfikacji, dodatkowe informacje weryfikacyjne, takie jak zawód, specjalizacja, podmiot / struktura, adres prowadzenia działalności i numer telefonu;
  • jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami stron internetowych Angelini: nazwa użytkownika i hasło dostępu do Obszaru Zastrzeżonego, a także dane niezbędne lub związane z korzystaniem z określonych treści i usług dostępnych w Obszarze Zastrzeżonym, takie jak specjalizacja, niezależnie od tego, czy są Państwo w trakcie specjalizacji, dane osobowe, które udostępnili Państwo w Obszarze Zastrzeżonym;
  • dane kontaktowe, takie jak: e-mail, numer telefonu, adres kliniki, gabinetu lekarskiego lub szpitala, w którym wykonują Państwo swój zawód;
  • dane związane z zainteresowaniami, potrzebami, preferencjami i interakcjami z nami (dla celów określonych w pkt. 2 lit. a), b) i c) – por. szczegółowa lista danych wykorzystywanych przy profilowaniu w pkt. 3);
  • dane osobowe, jakie mogą Państwo dostarczyć przy okazji badań rynkowych i ankiet (dla celów określonych w pkt. 2 lit. d) );
  • dane osobowe, które podają Państwo w celu realizacji jakiegokolwiek wniosku (w szczególności imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail) oraz wszelkie inne dane osobowe podane w korespondencji lub które mogą być niezbędne do obsługi Państwa wniosku (dla celów określonych w pkt. 2 litera e);
  • dane identyfikacyjne, takie jak NIP/ PESEL oraz dane zawarte w dokumencie tożsamości (numer dokumentu tożsamości, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, zdjęcie itp.), w przypadku Państwa udziału w kongresach, zjazdach lub spotkaniach o charakterze medyczno-naukowym organizowanych przez Administratora danych (dla celów, o których mowa w ust. 2, lit. f), a także Państwa podpisy złożone pod niniejszym dokumentem w celu potwierdzenia zapoznania się przez Państwa z jego treścią oraz wszelkie udzielone przez Państwa zgody (dla celów, o których mowa w ust. 2, lit. h);
  • wszelkie inne dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych (cele, o których mowa w ust. 2 lit. g) i h), w szczególności numer VAT.
 3. Źródła danych:
  Państwa dane osobowe zostaną uzyskane od Administratora danych:
  • bezpośrednio od Państwa i w ramach Państwa interakcji z nami;
  • ze źródeł dostępnych publicznie (w szczególności z rejestrów zawodowych);
  • z prywatnych baz danych osób trzecich, w szczególności spółki IQVIA Technology Solutions Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz podmiotów powiązanych (której politykę prywatności można znaleźć na stronie internetowej https://www.iqvia.com/about-us/privacy/privacy-policy);
  • z własnych oficjalnych stron internetowych lub klinik i szpitali, w których wykonują Państwo swój zawód;
  • z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram (których właścicielem jest “Facebook Ireland Ltd.”) lub LinkedIn (“LinkedIn Ireland Unlimited Company”), gdzie mogą być Państwo zarejestrowani. Zasady dotyczące przetwarzania danych na tych portalach mogą Państwo znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, https://help.instagram.com/519522125107875, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy;
  • od podmiotów trzecich (w szczególności, od współpracujących z Państwem HCP lub klinik oraz szpitali, w których prowadzicie Państwo działalność zawodową).
 4. Charakter udostępniania danych
  Udostępnienie Państwa danych osobowych do celów spersonalizowanych wizyt związanych z udzielaniem informacji medyczno-naukowych (cele, o których mowa w ust. 2 lit. a) jest dobrowolne: nieprzekazanie danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych uniemożliwiłyby Państwu otrzymywanie od Administratora danych spersonalizowanych informacji o charakterze medyczno-naukowym w klinikach, gabinetach lekarskich i szpitalach, w których prowadzą Państwo działalność zawodową, na podstawie profilowania.
  Podanie Państwa danych osobowych w celu spersonalizowanej komunikacji o charakterze medyczno-naukowym (cel, o którym mowa w ust. 2 lit. b), jest dobrowolne: nieprzekazanie ich uniemożliwiłoby otrzymywanie od Administratora danych spersonalizowanej zdalnej komunikacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, narzędzi komunikacji internetowej, poczty papierowej, nieautomatycznych połączeń telefonicznych, sieci social media jak Facebook, Instagram i LinkedIn) dotyczącej informacji o charakterze medyczno-naukowym, w tym zaproszeń jako uczestnika na kongresy, zjazdy lub spotkania o charakterze medyczno-naukowym, na podstawie profilowania.
  Udostępnienie Państwa danych osobowych do celów spersonalizowanej komunikacji niemającej charakteru medyczno-naukowego (cele, o których mowa w pkt. 2, lit. c) jest opcjonalne: niedostarczenie ich uniemożliwiłoby Państwu otrzymywanie od Administratora danych spersonalizowanej komunikacji zdalnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, narzędzi komunikacji internetowej, poczty papierowej, nieautomatycznych połączeń telefonicznych, sieci social media jak Facebook, Instagram i LinkedIn) niemającej charakteru medyczno-naukowego, na podstawie profilowania.
  Udostępnienie Państwa danych osobowych do badań rynkowych i ankiet (cel, o którym mowa w pkt. 2 lit. d) jest opcjonalne: niedostarczenie ich uniemożliwiłoby Państwu udział w badaniach rynkowych i ankietach dotyczących produktów, usług i aktywnościach Administratora danych i wyrażenia na ich temat opinii.
  Udostępnienie danych osobowych w celu zarządzania wnioskami (cel, o którym mowa w pkt. 2 lit. e) jest warunkiem koniecznym, aby Administrator danych mógł udzielić odpowiedzi na Państwa wnioski: niedostarczenie ich uniemożliwiłoby realizację Państwa wniosku (w szczególności, wniosku o udzielenie informacji lub pomocy, samodzielnych wniosków o udzielenie informacji o charakterze medyczno-naukowym lub wniosku dotyczącego możliwości otrzymania bezpłatnej próbki produktów leczniczych).
  Udostępnienie Państwa danych osobowych w celu zarządzania kongresami, konwencjami lub spotkaniami medyczno-naukowymi (cele, o których mowa w punkcie 2, lit. f) jest obowiązkiem umownym: niedostarczenie ich uniemożliwiłoby Państwu uczestnictwo w kongresach, konwencjach lub spotkaniach medyczno-naukowych organizowanych przez Administratora danych (bezpośrednio lub zdalnie/online).
  Podanie Państwa danych osobowych do celów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (cele, o których mowa w ust. 2 lit. g) oraz do celów wypełniania obowiązków administracyjnych/księgowych/podatkowych (cele, o których mowa w ust. 2 lit. h) jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa.
  Podanie Państwa danych osobowych w celu zarejestrowania się w zastrzeżonym obszarze oraz korzystania z powiązanych treści i usług (cel, o którym mowa w pkt. 2 lit. i) ) jest obowiązkiem umownym: ich niepodanie uniemożliwiłoby Państwu rejestrację w serwisie w zastrzeżonym obszarze i korzystanie z treści i usług zastrzeżonych dla zarejestrowanych użytkowników.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych
  Dla celów wskazanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być przekazywane:
  • osobom upoważnionym przez Administratora danych do przeprowadzania operacji przetwarzania danych osobowych (pracownikom lub współpracownikom Administratora danych);
  • Wyznaczonemu przez Administratora danych Podmiotowi Przetwarzającemu (dla wszystkich celów: dostawcom usług komputerowych, technologicznych i telematycznych, w tym usług przechowywania danych i zarządzania nimi, dot. technicznych środków bezpieczeństwa i infrastruktury technologicznej; dla celów związanych z wypełnieniem obowiązków administracyjnych / księgowych / podatkowych: dostawcom usług w zakresie zarządzania i przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej; dla spersonalizowanych wizyt informacyjnych o charakterze medyczno-naukowym oraz spersonalizowanej komunikacji informacyjnej o charakterze medyczno-naukowym i komunikacji niemającej charakteru medyczno-naukowego oraz dla badań rynku oraz ankiet: firmom prowadzącym działalność w zakresie analizy danych; dla zarządzania udziałem w kongresach, konferencjach i spotkaniach: firmom organizującym wydarzenia);
  • innym administratorom danych (dla celów bezpieczeństwa farmakoterapii: krajowym i europejskim agencjom medycznym i farmaceutycznym, innym firmom farmaceutycznym, w tym spółkom z Grupy Angelini Pharma, powiązanym z Administratorem danych umowami licencyjnymi i dystrybucyjnymi na produkty lecznicze lub w przypadku przeniesienia pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu farmaceutycznego; w celu obsługi Państwa wniosków: kurierom i firmom spedycyjnym; w celu obsługi kongresów, konferencji lub spotkań medyczno-naukowych: biurom podróży; firmom transportowym, takim jak linie lotnicze, kolejowe itp.; hotelom; centrom konferencyjnym i kongresowym; operatorom bankowym; w celu wypełnienia obowiązków administracyjnych / księgowych / podatkowych: księgowym i biegłym; w celu komunikacji zdalnej: dostawcom usług telekomunikacyjnych i internetowych / on-line, portalom społecznościowym, takim jak Facebook, Instagram i LinkedIn).
  Państwa dane mogą być również zgodnie z prawem przekazywane organom podatkowym, policji oraz organom sądowym i administracyjnym, w celu oceny i ścigania przestępstw, zapobiegania i ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego, w celu umożliwienia Administratorowi danych ustalenia, wykonania lub obrony praw w sądzie, jak również z innych powodów związanych z ochroną praw i wolności innych osób.
 6. Okres przechowywania danych:
  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez określony czas, różny w zależności od celu przetwarzania. Po tym okresie Państwa dane zostaną trwale usunięte lub co najmniej zanonimizowane w nieodwracalny sposób.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi poniżej:
  • w przypadku spersonalizowanych wizyt informacyjnych o charakterze medyczno-naukowym (cele, o których mowa w ust. 2 lit. a), do momentu skorzystania z prawa do sprzeciwu, w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem danych; a w każdym przypadku przez maksymalny okres 5 (pięciu) lat od ostatniej wizyty informacyjnej o charakterze medyczno-naukowym lub do momentu powzięcia przez Administratora danych wiedzy, że nie są Państwo pracownikiem ochrony zdrowia;
  • w odniesieniu do spersonalizowanej komunikacji o charakterze medyczno-naukowym (cel, o którym mowa w ust. 2 lit. b), do czasu wycofania Państwa zgody lub skorzystania z prawa do sprzeciwu, w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail i SMS lub poprzez kontakt z Administratorem danych; a w każdym przypadku przez maksymalny okres 5 (pięciu) lat od momentu wyrażenia przez Państwa zgody lub do momentu, w którym otrzymamy informację, że nie są już Państwo praktykującymi pracownikami ochrony zdrowia;
  • w zakresie spersonalizowanej komunikacji niemającej charakteru medyczno-naukowego (do celów, o których mowa w ust. 2 lit. c), do czasu wycofania Państwa zgody lub skorzystania przez Państwa z prawa sprzeciwu, co może nastąpić w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego linku w stopce każdej wiadomości e-mail i wiadomości SMS lub poprzez kontakt z Administratorem danych oraz, w każdym przypadku, maksymalnie przez okres 5 (pięciu) lat od momentu udzielenia przez Państwa zgody;
  • w zakresie badań rynkowych i ankiet (cel, o którym mowa w pkt. 2 lit. d) ) do czasu wycofania Państwa zgody lub skorzystania przez Państwa z prawa sprzeciwu, co może nastąpić w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego linku w stopce każdej wiadomości e-mail i wiadomości SMS lub poprzez kontakt z Administratorem danych oraz, w każdym przypadku, maksymalnie przez okres 5 (pięciu) lat od momentu udzielenia przez Państwa zgody;
  • dla zarządzania Państwa wnioskami (w celu, o którym mowa w ust. 2 lit. e), przez okres 10 (dziesięciu) lat od prawidłowego i kompleksowego rozpatrzenia Państwa wniosku;
  • w odniesieniu do zarządzania kongresami, konwencjami lub spotkaniami medyczno-naukowymi (cel, o którym mowa w ust. 2 lit. f) przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia zakończenia kongresu, konwencji lub spotkania o charakterze medyczno-naukowym zorganizowanym przez Administratora danych, w którym Państwo uczestniczyli;
  • w przypadku nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (w celu, o którym mowa w ust. 2 lit. g), przez okres, w którym produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu i maksymalnie 10 (dziesięć) lat po wygaśnięciu takiego pozwolenia;
  • do celów wypełniania obowiązków administracyjnych/księgowych/podatkowych (cel, o którym mowa w ust. 2 lit. h), maksymalnie przez okres 10 (dziesięciu) lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dokument administracyjny/księgowy/podatkowy;
  • dla zarejestrowania się w zastrzeżonym obszarze i korzystania z powiązanych treści i usług (cel, o którym mowa w pkt. 2 lit. i) ), w przypadku zarejestrowanego użytkownika, do czasu (i) usunięcia konta, czego można w każdej chwili zażądać kontaktując się Administratorem danych lub do (ii) utraty przez użytkownika subiektywnych wymagań niezbędnych do korzystania z usługi (Obszar Zastrzeżony) oraz, w każdym przypadku, do czasu (iii) zaprzestania świadczenia usługi (Obszar Zastrzeżony) przez Administratora danych. Podczas rejestracji weryfikacja Państwa kwalifikacji jako pracownika ochrony zdrowia będzie trwała do 30 (trzydziestu) dni. Brak przejścia weryfikacji w tym okresie będzie oznaczał, że Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych baz danych, a prośba o rejestrację zostanie uznana za nieudaną.
  Ze względów technicznych zaprzestanie przetwarzania i wynikające z tego usunięcie lub anonimizacji Państwa danych osobowych nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia spełnienia wyżej wymienionych warunków.
  Powyższe nie narusza zasad dotyczących przypadków, w których wymagane jest przechowywanie danych przez dłuższy okres w przypadku wszelkich sporów sądowych, wniosków składanych przez właściwe organy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG:
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z konkretnymi decyzjami Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).
  Przekazanie Państwa danych osobowych do krajów nienależących do Unii Europejskiej, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, nastąpi dopiero po zawarciu między Administratorem danych a odbiorcą danych szczególnych umów, zawierających klauzule ochronne i odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych, które są tak zwanymi "standardowymi klauzulami", również zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub jeśli przekazanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między Państwem a Administratorem danych lub do zarządzania Państwa wnioskami.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Osoba, której dane dotyczą – czyli Państwo - może w związku z przetwarzaniem opisanych tu danych korzystać z praw przewidzianych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w tym prawa do:
  • uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane a jeśli tak, to uzyskania dostępu do danych i związanych z nimi informacji (w szczególności celów przetwarzania; kategorii przetwarzanych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną przekazane; okresu przechowywania danych lub kryterium ich określenia; istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania; prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; pochodzenia danych; ewentualne informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i w takich przypadkach, podanie istotnych informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.; odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE/EOG), jak również kopii takich danych osobowych, o ile nie narusza to praw i wolności innych osób (prawo dostępu);
  • uzyskania sprostowania danych osobowych, tj. uzyskania sprostowania, modyfikacji lub aktualizacji wszelkich nieprawidłowych lub już nieaktualnych danych oraz niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego (prawo do sprostowania);
  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności, gdy (i) nie są one już potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone lub (ii) były przetwarzane niezgodnie z prawem lub (iii) muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub wreszcie (iv) sprzeciwili się Państwo ich przetwarzaniu (patrz poniżej "prawo do sprzeciwu") i nie istnieje i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym). Usunięcie nie może zostać dokonane jeśli, w szczególności, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie;
  • uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych, co oznacza, że Administrator danych przechowuje takie dane bez możliwości ich wykorzystania. Z powyższego uprawienia można skorzystać jedynie wówczas, gdy (i) kwestionują Państwo rzetelność Państwa danych osobowych – przez okres niezbędny Administratorowi danych do zweryfikowania poprawności takich danych lub (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania, a nie ich usunięcia lub (iii) chociaż Administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne dla Państwa, w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa w sądzie lub (iv) sprzeciwiliście się Państwo ich przetwarzaniu (patrz poniżej "prawo do sprzeciwu"), do czasu sprawdzenia, czy uzasadniony interes Administratora danych ma pierwszeństwo przed interesami osoby, której dane dotyczą (prawo do ograniczenia przetwarzania);
  • uzyskania od Administratora danych Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub w ramach umowy, w standardowym formacie, jak również przekazania tych danych, jeśli jest to technicznie możliwe, bezpośrednio do wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (prawo do przenoszenia danych);
  • odwołania zgody w dowolnym momencie, jeśli została ona wcześniej udzielona na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać, korzystając z odpowiedniego linku na dole każdej wiadomości e-mail i SMS lub kontaktując się z Administratorem danych (wycofanie zgody);
  Ponadto, Państwo – jako osoba, której dane dotyczą, mają prawo do wniesienia sprzeciwu:
  • sprzeciw można wnieść w każdej chwili, z powodów związanych z Państwa określoną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów spersonalizowanych wizyt informacyjnych o charakterze medyczno-naukowym, do celów spersonalizowanej komunikacji o charakterze medyczno-naukowym, do celów spersonalizowanej komunikacji niemającej charakteru medyczno-naukowego oraz do celów badań rynkowych i ankiet.
  Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych w dowolnym momencie na podany adres korespondencyjny: Angelini Pharma Polska sp. z o.o., Łazy, Podleśna 83, 05-552, adres e-mail: angelini@angelini.pl lub pisząc do Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Łukasz Grabowski, adres korespondencyjny Łazy, Podleśna 83, 05-552 lub adres e-mail: daneosobowe@angelini.pl.
  Jeżeli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami, mogą Państwo zmienić „ustawienia prywatności” w dowolnym momencie (wybrane w odniesieniu do celów określonych w pkt. 2 lit. a,b,c i d) w ramach Obszaru Zastrzeżonego (sekcja „Ustawienia”).
 9. Skarga
  Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://www.uodo.gov.pl).
  Skargę można również złożyć do organu ochrony danych innego niż powyższy, jeśli taki organ ochrony danych jest organem państwa członkowskiego UE, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym doszło do ewentualnego naruszenia.
 10. Zmiany w informacji:
  Ciągły rozwój naszej działalności może prowadzić do zmian opisanego powyżej charakteru przetwarzania Państwa danych osobowych. W związku z tym niniejsza informacja o przetwarzaniu danych może z czasem ulegać zmianom i uzupełnieniom, również w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym dokumencie przekażemy Państwu odpowiednie powiadomienie.
 11. Przysyłanie informacji handlowych i marketing bezpośredni
  Niezależnie od przetwarzania danych osobowych określonych powyżej, Administrator danych chce przekazywać Państwu odpowiednie informacje (informacje naukowe, newslettery lub inną komunikację – w tym w ramach promocji Administratora danych i jego produktów) za pośrednictwem poczty elektronicznej i na podany numeru telefonu (krótka wiadomość tekstowa [SMS], połączenie telefoniczne) – co również wymaga Państwa zgody, zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.